Şikayet ve Öneri
 

 

BİMER

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe giren bir Halkla İlişkiler uygulamasıdır. Bu uygulama 2006 yılından günümüze, çağın gereksinimleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle sürekli gelişmekte ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Devlet ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve şahsen) açık tutularak, vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili, talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin idari makamlara yapacakları müracaatlara cevapların hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi, iş ve işlemlerin merkezden kamu nezdinde takip ve denetimi hedeflenmiştir.

Vatandaşlarımıza tanınan ve Anayasal haklar arasında yer alan dilekçe ve bilgi edinme hakları, Anayasamızın 74 üncü maddesinde tanımlanmıştır. İlgili Anayasa hükmünün uygulanması amacıyla ilk olarak çıkarılan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Başkanlığımızın temel görevlerinin yasal dayanağını teşkil etmektedir. Daha sonra ise toplumsal denetim, kamu yönetimine vatandaş katılımının sağlanması ve kamu yönetiminde şeffaflığı tesis etme işlevi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bahse konu Kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlüğe konularak kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaş odaklı yaklaşıma etkinlik ve işlerlik kazandırılmış ve halkla ilişkiler alanında önemli adımların atılmasının önü açılmıştır.

SABİM

Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen 56. maddesinde Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürülmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemekle görevlendirilmiştir ve bu görevini ifa etmek amacıyla da Sağlık Bakanlığını kurmuştur.

Bu amaçla kurulan Sağlık Bakanlığı merkezden yönetim ilkesine bağlı olarak, 101 değişik unvanda 240.000’i aşkın çalışanı ve 19000 sağlık kurum ve kuruluşlarıyla devasa bir yapıya sahiptir. Bu kadar büyük bir kuruluşun hizmetlerini sunma aşamasında pek çok sorunla karşılaşması olağandır. Ancak; bazı sorunlar zamanında tespit edilemediğinden ve sistem de sorunların zamanında tespitine olanak vermediğinden, bu sorunlar günümüze kadar süregelmiş ve kaotik bir hal almıştır. Bu durumun oluşmasında çeşitli etkenlerin payı bulunmaktadır.

Böyle bir kargaşa ortamında, geçmişin getirdiği tüm sorunların kesin ve etkili çözümlerini sağlamak nihai hedefiyle Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı altında yepyeni bir sağlık sistemi oluşturup, bu sisteme işlerlik kazandırmayı amaçlamıştır.

İşte, “Kamu yararını” temel ilke edinmiş bir kurum olarak Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimleriyle hizmetlerini yürütürken, verimliliği artırma, hizmetin konusu olan insan sağlığında sıfır hatayla çalışma hedefi SABİM’de somutlaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Bakanlığımız çalışanlarından, hizmetin muhatabı olan her vatandaşımıza kadar, bütün Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak, ülkemizde ilk olmanın verdiği heyecanla, aynı zamanda da kendisinden sonraki kurumlara kılavuzluk edecek olmanın bilinç ve sorumluluğuyla 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Bu sayfa 662  Kez Okunmuştur
Sağlık Bakanlığı